Hlavní stránka | Hoferica.cz

Zabýváme se řešením v celém rozsahu zajištění požární bezpečnosti staveb, službami v oboru požární ochrany a BOZP.

Naši zákazníci oceňují komplexnost našich služeb, které začínají auditem a návrhem požárně bezpečnostního řešení a rozhodně nekončí dodávkou a montáží jednotlivých protipožárních zařízení.

Pravidelný servis a revize jsou z naší strany samozřejmostí.


Naše politika

V poskytování komplexních služeb v oblastech jakosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí vyhlašujeme:

Politiku jakosti, BOZP, PO a OŽP jako strategický dokument, který stanovuje celkové záměry a směr působení v oblastech podnikání.

1.    Zabezpečujeme kvalitní uspokojování potřeb zákazníků při realizaci dodávek a služeb poskytovaných v souladu s jejich požadavky (jakost, BOZP, PO, OŽP).

2.    Systematicky zdokonalujeme a aktualizujeme nabídku podnikatelských aktivit společnosti včetně nově zaváděných produktů. Postupně tak zvyšujeme jakost, bezpečnost a ochranu zdraví a podmínky pro ochranu životního prostředí při realizaci jednotlivých dodávek a služeb s cílem udržet a rozšířit spektrum stálých zákazníků.

3.    Splňujeme požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení v oblasti jakosti, BOZP, PO, OŽP a jiných požadavků chránících životní prostředí a ochranu zdraví. Na BOZP, PO a OŽP nahlížíme jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru.

4.    Trvale zdokonalujeme funkčnost a výkonnost systému řízení (jakost, BOZP, PO, OŽP) společnosti ve vazbě na nezbytné probíhající organizační změny, využitím zavedeného systému řízení s cílem postupné optimalizace hlavních řídících, realizačních a podpůrných procesů, jejich finančních nákladů a plynulého zabezpečování finančních, lidských a materiálových zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek.

5.    Postupně zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesů zejména jejich průběžným hodnocením a pravidelnou kontrolou, zainteresováním externích a interních pracovníků a dodavatelů na výsledném efektu zrealizovaných zakázek.

6.    Hlediska jakosti, BOZP, PO a OŽP začleňujeme do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 
7.    Neustále zlepšujeme firemní ochranu BOZP, PO a OŽP v rámci měnících se vnějších podmínek. Vytváříme podmínky pro prevenci znečišťování a kvalifikované vyhledávání, posuzování a minimalizaci rizik na pracovištích s přenosem informací na všechny zainteresované. Přitom usilujeme o minimalizaci možných negativních dopadů vlastních činností a prováděných služeb na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházení vzniku možných mimořádných událostí.
 
8.    Vytváříme potřebné finanční zdroje pro realizaci potřebných opatření v oblasti jakosti, BOZP, PO a OŽP včetně zdrojů na kontrolní činnost, další rozvoj systému řízení s maximálním využitím informačního systému.
 
9.    Důsledně realizujeme hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energií a surovin, vzniku a využití odpadů.

10.    Zvyšujeme a prohlubujeme podvědomí o jakosti, ochraně životního prostředí, požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochraně zdraví mezi zaměstnanci. Klademe důraz na motivované uspokojování a odpovídající ziskovost investic.

11.    Komunikujeme s veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.

 

 
Administrace
© copyright 2015 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved 7.1