BOZP

BOZP je zajišťována osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v aktuálním znění.

Základní pilíř zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u zákazníka:

1) Provedení auditu v oblasti BOZP

- posouzení stávajícího stavu BOZP
- kontrola dokumentace a pracovišť z hlediska zajištění BOZP
- vypracování závěrečné zprávy včetně doporučení k odstranění případných závad a nedostatků

2) Zpracování kompletní dokumentace a odborná činnost na úseku zajištění BOZP

- zpracování a úpravy kompletní dokumentace a směrnic v oblasti BOZP
- účast odborně způsobilé osoby při jednáních a kontrolách OIP a KHS
- odborná poradenská a konsultační činnost

3) Školení v oblasti BOZP

- školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- zabezpečení odborného školení dle požadavků jednotlivých profesí

4) Kontrolní činnost v oblasti BOZP

- kontrola aktuálnosti zpracované dokumentace BOZP
- kontrola zajištění BOZP na jednotlivých pracovištích 
- kontrola provádění revizí na strojích a zařízení včetně vyhrazených technických zařízeních
- kontrola dodržování termínů a provádění všech typů školení
- kontrola provádění aplatnosti zdravotních prohlídek
- vypracování závěrečné zprávy (protokolu o kontrole)Administrace
© copyright 2015 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved 7.1